| Ustaw jako startową
KONTAKT

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Spółka z o.o. w Świeciu
86-100 Świecie, ul. Ciepła 4
tel. (052) 3311456
fax (052) 3311453
sekretariat@zgm-swiecie.com.pl


więcej »
formularz kontaktowy »
lokalizacja »
Ogłoszenia

 
opublikowano:
2018-03-29
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na remont gruntowny mieszkania stanowiącego pustostan w budynku przy ul. Tucholskiej 7/5/9a w Świeciu. szczegóły »
opublikowano:
2018-01-30
ZARZĄDZENIE NR 1092/18 BURMISTRZA ŚWIECIA z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne, lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe. szczegóły »
opublikowano:
2017-12-11
Informacja o wyborze oferty na remont gruntowny mieszkania stanowiącego pustostan w budynku przy ul. Tucholskiej 7/5/24-26 w Świeciu. szczegóły »
opublikowano:
2017-12-11
Informacja o wyborze oferty na remont gruntowny mieszkania stanowiącego pustostan w budynku przy ul. Tucholskiej 7C/11 w Świeciu. szczegóły »
opublikowano:
2017-12-01
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na remont gruntowny mieszkania stanowiącego pustostan w budynku przy ul. Tucholskiej 7/5/24-26 w Świeciu. szczegóły »

Dotyczy: Zarzdzenie nr 910/09 Burmistrza wiecia z dnia 5 stycznia 2009 r.. w sprawie okrelenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne.

Zarzdzenie Nr 910/09 Burmistrza wiecia z dnia 5 stycznia 2009 r. 
W sprawie okrelenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póniejszymi zmianami) w
zwizku z art.8 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz.26ó) w oparciu o
rozdzia IV Polityki Czynszowej ,, Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy wiecie w latach 2007-2011" (Uchwala Nr 62/07 Rady Miejskiej w wieciu z
dnia 04.06.2007r.),


Burmistrz wiecia zarzdza:
§1
Ustala si stawk czynszu za l m2 powierzchni uytkowej w wysokoci  2,86 z
§2
Wysoko czynszu w zalenoci od wyposaenia technicznego lokalu mieszkalnego, pooenia budynku okrela zacznik nr 1 od niniejszego Zarzdzenia.
§3
Ustali trzy grupy pooenia budynków mieszkalnych na trenie gminy:
I      -    miasto wiecie,
II     -    Gruczno,
III    -    pozostae wsie z terenu gminy wiecie.
§4
Obniy stawk czynszu, o którym mowa w § 2 o 10% jeeli lokal pooony jest w suterenie.
§5
Zmieni czynsz socjalny do wysokoci 50% najniszego czynszu obowizujcego w gminnym zasobie mieszkaniowym tj. 0,92 z/m2.
§6
Zarzdcy budynków s zobowizani w terminie miesica, od daty wejcia w ycie zarzdzenia, sporzdzi aneksy do umów najmu wynikajce ze zmiany przepisów i przekaza je najemcom lokali.
§7
Wykonanie Zarzdzenia powierza si Prezesowi Zakadu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w wieciu.
§8
Traci moc Zarzdzenie Nr 455/2007 z dnia 24 padziernika 2007 r.
§9
Zarzdzenie wchodzi w ycie z moc obowizujc od dnia 01.02.2009 r.

 

Zacznik  nr 1 do Zarzdzenia    Burmistrza wiecia nr 910/09 z dnia 5 stycznia 2009 r.
 
TABELA STAWEK CZYNSZU ZA LOKALE MIESZKALNE
 

Lp.
 
 
Stan wyposaenia mieszka w urzdzenia techniczne i instalacyjne
 
 
Pooenie budynku
Grupa I PLN
Grupa II PLN
 
Grupa III
PLN         % wzrost
                  czynszu
1
Mieszkanie o wspóczesnym stand.(z C.O.)
   2,86              
2,77
2,66             5%
 
2
Wszystkie urzdzenia (bez C.O.)
2,66
2,57
2,49              5%
 
3
Tylko z  WC bez C. O. i gazu
2,49
2,39
2,28              5%
 
4
Tylko z WC lub z azienk
2,28
2,28
2,19              5%
 
5
Tylko z instalacj wod. - kan.
2,19
2,19
2,10              5% 
 
6
Bez instalacji wod. - kan.
2,10
1,91
1,84              5%
 

 pokaż wszystkie ogłoszenia
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2008-2018 © - ZGM Spółka z o.o. | Liczba wejść 560838
| Projekt i wykonanie - ZUE