| Ustaw jako startową
KONTAKT

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Spółka z o.o. w Świeciu
86-100 Świecie, ul. Ciepła 4
tel. (052) 3311456
fax (052) 3311453
sekretariat@zgm-swiecie.com.pl


więcej »
formularz kontaktowy »
lokalizacja »
Ogłoszenia

 
opublikowano:
2018-03-29
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na remont gruntowny mieszkania stanowiącego pustostan w budynku przy ul. Tucholskiej 7/5/9a w Świeciu. szczegóły »
opublikowano:
2018-01-30
ZARZĄDZENIE NR 1092/18 BURMISTRZA ŚWIECIA z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne, lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe. szczegóły »
opublikowano:
2017-12-11
Informacja o wyborze oferty na remont gruntowny mieszkania stanowiącego pustostan w budynku przy ul. Tucholskiej 7/5/24-26 w Świeciu. szczegóły »
opublikowano:
2017-12-11
Informacja o wyborze oferty na remont gruntowny mieszkania stanowiącego pustostan w budynku przy ul. Tucholskiej 7C/11 w Świeciu. szczegóły »
opublikowano:
2017-12-01
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na remont gruntowny mieszkania stanowiącego pustostan w budynku przy ul. Tucholskiej 7/5/24-26 w Świeciu. szczegóły »

Dotyczy: Zakad Gospodarki Mieszkaniowej Spka z o.o. w wieciu zaprasza do skadania ofert na wymian okien w niektrych pomieszczeniach w budynku uytkowym przy ul. Sdowej 5 w wieciu.

Zakad Gospodarki Mieszkaniowej Spóka z o.o. w wieciu zaprasza do skadania ofert na wymian okien w niektórych pomieszczeniach w budynku uytkowym przy ul. Sdowej 5 w wieciu. Okna i charakterystyka winna by identyczne lub równowane z niej podanymi warunkami.
I. Szczegóowy zakres obejmuje: 
a) wykonanie okna z PCV,
b) wykucie starego okna,
c) osadzenie nowego okna,
d) obrobienie okien,
II. Charakterystyka okien:
- kolor okien biay,
- okna o wymiarze, ksztacie i podziale jak istniejce obecnie, przy czym naley uwzgldni, e jedna cz okna powinna si otwiera i dodatkowo uchyla si.
- szyby typu „termofloat” o wspóczynniku U = 1,1 W/m 2 x K,
- cianki profilu PCV o gruboci min. 3,00 mm,
- wzmocnienia stalowe o gruboci minimum 1,50 mm we wszystkich profilach,
- w ramach okiennych naley zastosowa nawiewnik higrosterowalny typu „Aereco” lub równowany pod tym wzgldem, w iloci 1 szt na jednym z okien w pomieszczeniu,
- naley zastosowa okucia obwiedwieniowe typu „Roto”, „Siegenia” lub równowane pod tym wzgldem,
- pod oknami naley zastosowa od wewntrz parapety wewntrzne z PCV koloru biaego, a na zewntrz aluminiowe, powlekane, koloru biaego.
Skany ze szkicami, iloci  i wymiarami okien podane s w zaczniku.
Wszelkie informacje na temat niniejszego zadania mona uzyska telefonicznie lub osobicie w naszym zakadzie tel. 52 332 42 96 lub 52 331 14 56  – informacji udziela p. Jarosaw wierczyski (pokój nr 1).
Oferty prosimy skada w terminie do 11 lipca br. (godzina 1000) . 
W treci oferty winna by okrelona cena (brutto) za czne wykonanie caoci zadania oraz termin wykonania (ilo dni roboczych od daty otrzymania zlecenia) oraz termin gwarancji. Naley take wypeni owiadczenia umieszczone na odwrocie formularza ofertowego, który mona otrzyma nieodpatnie w naszym zakadzie.
Do oferty prosimy zaczy, powiadczone za zgodno z oryginaem, zawiadczenie o wpisie do ewidencji dziaalnoci gospodarczej.
Wymagany termin wykonania robót – sierpie 2014r.
Jako termin zoenia oferty liczy si czas wpywu jej do ZGM-u w wieciu, przy ul. Ciepej 4. Oferty naley skada w zamknitych, nieprzejrzystych kopertach w Sekretariacie naszego zakadu (pokój nr 2).
Jednoczenie informujemy, e wszelkie koszty zwizane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. Ponadto Zamawiajcy zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

zalacznik - szkice.pdf
- kliknij w nazw aby pobra.

pokaż wszystkie ogłoszenia
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2008-2018 © - ZGM Spółka z o.o. | Liczba wejść 560902
| Projekt i wykonanie - ZUE