| Ustaw jako startową
KONTAKT

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Spółka z o.o. w Świeciu
86-100 Świecie, ul. Ciepła 4
tel. (052) 3311456
fax (052) 3311453
sekretariat@zgm-swiecie.com.pl


więcej »
formularz kontaktowy »
lokalizacja »
Ogłoszenia

 
opublikowano:
2018-03-29
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na remont gruntowny mieszkania stanowiącego pustostan w budynku przy ul. Tucholskiej 7/5/9a w Świeciu. szczegóły »
opublikowano:
2018-01-30
ZARZĄDZENIE NR 1092/18 BURMISTRZA ŚWIECIA z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne, lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe. szczegóły »
opublikowano:
2017-12-11
Informacja o wyborze oferty na remont gruntowny mieszkania stanowiącego pustostan w budynku przy ul. Tucholskiej 7/5/24-26 w Świeciu. szczegóły »
opublikowano:
2017-12-11
Informacja o wyborze oferty na remont gruntowny mieszkania stanowiącego pustostan w budynku przy ul. Tucholskiej 7C/11 w Świeciu. szczegóły »
opublikowano:
2017-12-01
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na remont gruntowny mieszkania stanowiącego pustostan w budynku przy ul. Tucholskiej 7/5/24-26 w Świeciu. szczegóły »

Dotyczy: Zakad Gospodarki Mieszkaniowej Spka z o.o. w wieciu zaprasza do skadania ofert na remont i przebudow pomieszcze biurowych naszego zakadu przy ul. Myskiej 8 w wieciu.

Zakad Gospodarki Mieszkaniowej Spóka z o.o. w wieciu zaprasza do skadania ofert na remont dwóch mieszka stanowicych pustostan w budynku przy ul. Myskiej 8 w wieciu (mieszkania nr 1 i 2).
Wszelkie informacje na temat niniejszego zadania mona uzyska telefonicznie lub osobicie w naszym zakadzie tel. 52 332 42 96 lub 52 331 14 56  – informacji udziela p. Jarosaw wierczyski (pokój nr 1).
Oferty prosimy skada w terminie do 19 grudnia br. do godziny 800
W treci oferty winna by okrelona cena czna (brutto) za wykonanie obydwu zada oraz termin wykonania (ilo dni roboczych od daty przekazania terenu robót). Naley take wypeni owiadczenia umieszczone na odwrocie formularza ofertowego, który mona otrzyma nieodpatnie w naszym zakadzie wraz z przedmiarem robót.
Do oferty prosimy zaczy, powiadczone za zgodno z oryginaem, zawiadczenie o wpisie do ewidencji dziaalnoci gospodarczej. Naley doczy take zawiadczenia z waciwego Zakadu Ubezpiecze Spoecznych a take waciwego Urzdu Skarbowego, obydwa wydane nie póniej ni 3 miesice od daty publikacji niniejszego ogoszenia, o nie zaleganiu z wymaganymi skadkami i patnociami. Jednoczenie informujemy, e wykonawca zobowizany bdzie udzieli 5-letniej gwarancji na wykonane roboty. Naley si równie wykaza co najmniej trzema robotami o wartoci co najmniej 50.000,-z w budynkach mieszkalnych
,0, wykonanymi w okresie ostatnich 5 lat. Wykaz robót z podaniem nazwy zamawiajcego, terminem wykonania oraz wartoci robót naley doczy do oferty.
Przewidywany termin rozpoczcia robót – koniec grudnia 2013r.
Jako termin zoenia oferty liczy si czas jej wpywu do ZGM-u w wieciu, przy ul. Ciepej 4. Oferty naley skada w zamknitych, nieprzejrzystych kopertach w Sekretariacie naszego zakadu (pokój nr 2).
Jednoczenie informujemy, e wszelkie koszty zwizane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. Ponadto Zamawiajcy zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

pokaż wszystkie ogłoszenia
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2008-2018 © - ZGM Spółka z o.o. | Liczba wejść 560851
| Projekt i wykonanie - ZUE