| Ustaw jako startową
KONTAKT

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Spółka z o.o. w Świeciu
86-100 Świecie, ul. Ciepła 4
tel. (052) 3311456
fax (052) 3311453
sekretariat@zgm-swiecie.com.pl


więcej »
formularz kontaktowy »
lokalizacja »
Ogłoszenia

 
opublikowano:
2018-03-29
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na remont gruntowny mieszkania stanowiącego pustostan w budynku przy ul. Tucholskiej 7/5/9a w Świeciu. szczegóły »
opublikowano:
2018-01-30
ZARZĄDZENIE NR 1092/18 BURMISTRZA ŚWIECIA z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne, lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe. szczegóły »
opublikowano:
2017-12-11
Informacja o wyborze oferty na remont gruntowny mieszkania stanowiącego pustostan w budynku przy ul. Tucholskiej 7/5/24-26 w Świeciu. szczegóły »
opublikowano:
2017-12-11
Informacja o wyborze oferty na remont gruntowny mieszkania stanowiącego pustostan w budynku przy ul. Tucholskiej 7C/11 w Świeciu. szczegóły »
opublikowano:
2017-12-01
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na remont gruntowny mieszkania stanowiącego pustostan w budynku przy ul. Tucholskiej 7/5/24-26 w Świeciu. szczegóły »

Dotyczy: ZARZDZENIE NR 680/13 BURMISTRZA WIECIA z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie okrelenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne.

ZARZDZENIE NR 680/13
BURMISTRZA WIECIA
z dnia 14 stycznia 2013 r.

w sprawie okrelenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póniejszymi zmianami) w zwizku z art.8 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz.266) w oparciu o rozdzia IV Polityki Czynszowej „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy wiecie w latach 2012-2016” (Uchwaa Nr 111/11 Rady Miejskiej w wieciu z dnia 24.11.2011r.),


zarzdzam, co nastpuje:


§ 1. Ustala si maksymaln stawk czynszu za 1 m² powierzchni uytkowej w wysokoci 3,41z.

§ 2. W zaczniku do zarzdzenia wprowadza si dwie stawki czynszu za lokale mieszkalne znajdujce si w:
I. budynkach, w których zostaa przeprowadzona termomodernizacja lub budynkach wspólnot mieszkaniowych;
II. pozostaych budynkach.

§ 3. Uzalenia si wysoko czynszu od stanu wyposaenia mieszka w urzdzenia techniczne
i instalacje oraz pooenia budynku.

§ 4. Ustala si trzy grupy pooenia budynków mieszkalnych na trenie Gminy:
I - wiecie,
II - Gruczno,
III - pozostae wsie z terenu gminy wiecie.

§ 5. Ustala si czynsz socjalny w wysokoci 50% najniszego czynszu obowizujcego
w gminnym zasobie mieszkaniowym tj. 1,06 z/m².

§ 6. Zarzdcy budynków s zobowizani w terminie miesica, od daty wejcia w ycie zarzdzenia przekaza najemcom lokali pisemne informacje o zmianie wysokoci czynszu
i opat niezalenych od waciciela.

§ 7. Wykonanie Zarzdzenia powierza si Prezesowi Zakadu Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w wieciu.

§ 8. Traci moc Zarzdzenie Nr 363/12 z dnia 4 stycznia 2012 r.

§ 9. Zarzdzenie wchodzi w ycie z moc obowizujc od dnia 01.02.2013 r.
 

Burmistrz wiecia

Tadeusz Pogoda

zalacznik_do_zarz_nr680-13.pdf - zacznik do zarzdzenia (kliknij aby pobra)


pokaż wszystkie ogłoszenia
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2008-2018 © - ZGM Spółka z o.o. | Liczba wejść 560884
| Projekt i wykonanie - ZUE