| Ustaw jako startową
KONTAKT

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Spółka z o.o. w Świeciu
86-100 Świecie, ul. Ciepła 4
tel. (052) 3311456
fax (052) 3311453
sekretariat@zgm-swiecie.com.pl


więcej »
formularz kontaktowy »
lokalizacja »
Ogłoszenia

 
opublikowano:
2018-03-29
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na remont gruntowny mieszkania stanowiącego pustostan w budynku przy ul. Tucholskiej 7/5/9a w Świeciu. szczegóły »
opublikowano:
2018-01-30
ZARZĄDZENIE NR 1092/18 BURMISTRZA ŚWIECIA z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne, lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe. szczegóły »
opublikowano:
2017-12-11
Informacja o wyborze oferty na remont gruntowny mieszkania stanowiącego pustostan w budynku przy ul. Tucholskiej 7/5/24-26 w Świeciu. szczegóły »
opublikowano:
2017-12-11
Informacja o wyborze oferty na remont gruntowny mieszkania stanowiącego pustostan w budynku przy ul. Tucholskiej 7C/11 w Świeciu. szczegóły »
opublikowano:
2017-12-01
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na remont gruntowny mieszkania stanowiącego pustostan w budynku przy ul. Tucholskiej 7/5/24-26 w Świeciu. szczegóły »

Dotyczy: ZARZDZENIE NR 363/12 BURMISTRZA WIECIA z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie okrelenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne.

ZARZDZENIE NR 363/12
BURMISTRZA WIECIA
z dnia 4 stycznia 2012 r.
                                                 
w sprawie okrelenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne.
 
 
            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami) w zwizku z art. 8 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266) w oparciu o rozdzia IV Polityki Czynszowej „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy wiecie w latach 2007-2011”(Uchwaa Nr 62/07 Rady Miejskiej w wieciu z dnia 04.06.2007r.),
 
 
zarzdzam, co nastpuje:
 
                                                          
            § 1. Ustala si stawk czynszu za 1 m² powierzchni uytkowej w wysokoci 3,16z.
 
            § 2. Wysoko czynszu w zalenoci od wyposaenia technicznego lokalu mieszkalnego, pooenia budynku okrela zacznik do niniejszego Zarzdzenia.
 
            § 3. Ustali trzy grupy pooenia budynków mieszkalnych na trenie gminy:
I    - miasto wiecie,
II   - Gruczno,
III - pozostae wsie z terenu gminy wiecie.
 
            § 4. Obniy stawk czynszu, o którym mowa w § 2 o 10 %, jeeli lokal pooony jest
w suterenie.
 
            § 5. Zmieni czynsz socjalny do wysokoci 50% najniszego czynszu obowizujcego
w gminnym zasobie mieszkaniowym tj. 1,02 z/m².
 
            § 6. Zarzdcy budynków s zobowizani w terminie miesica, od daty wejcia w ycie zarzdzenia, sporzdzi aneksy do umów najmu wynikajce ze zmiany przepisów i przekaza je najemcom lokali.
 
            § 7. Wykonanie Zarzdzenia powierza si Prezesowi Zakadu Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w wieciu.
 
            § 8. Traci moc Zarzdzenie Nr 29/11 z dnia 3 stycznia 2011 r.
 
            § 9. Zarzdzenie wchodzi w ycie z moc obowizujc od dnia 01.02.2012 r.
 
 
                                                                                                        Burmistrz wiecia
 
                                                                                                        Tadeusz Pogoda

zarzadzenie-nr-363-zalacznik.pdf - zacznik do zarzdzenia
(kliknij aby pobra)

pokaż wszystkie ogłoszenia
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2008-2018 © - ZGM Spółka z o.o. | Liczba wejść 560879
| Projekt i wykonanie - ZUE