| Ustaw jako startową
KONTAKT

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Spółka z o.o. w Świeciu
86-100 Świecie, ul. Ciepła 4
tel. (052) 3311456
fax (052) 3311453
sekretariat@zgm-swiecie.com.pl


więcej »
formularz kontaktowy »
lokalizacja »
Ogłoszenia

 
opublikowano:
2018-03-29
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na remont gruntowny mieszkania stanowiącego pustostan w budynku przy ul. Tucholskiej 7/5/9a w Świeciu. szczegóły »
opublikowano:
2018-01-30
ZARZĄDZENIE NR 1092/18 BURMISTRZA ŚWIECIA z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne, lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe. szczegóły »
opublikowano:
2017-12-11
Informacja o wyborze oferty na remont gruntowny mieszkania stanowiącego pustostan w budynku przy ul. Tucholskiej 7/5/24-26 w Świeciu. szczegóły »
opublikowano:
2017-12-11
Informacja o wyborze oferty na remont gruntowny mieszkania stanowiącego pustostan w budynku przy ul. Tucholskiej 7C/11 w Świeciu. szczegóły »
opublikowano:
2017-12-01
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na remont gruntowny mieszkania stanowiącego pustostan w budynku przy ul. Tucholskiej 7/5/24-26 w Świeciu. szczegóły »

Dotyczy: ZARZDZENIE NR 29/11 BURMISTRZA WIECIA z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie okrelenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne.

Zarzdzenie Nr 29/11
Burmistrza wiecia
z dnia 3 stycznia 2011 r. 

W sprawie okrelenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne.

                                          Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póniejszymi zmianami)
w zwizku z art.8 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz.266) w oparciu o
rozdzia IV Polityki Czynszowej ,, Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy wiecie w latach 2007-2011" (Uchwaa Nr 62/07 Rady Miejskiej w wieciu
z dnia 04.06.2007r.),

 

Burmistrz wiecia
zarzdza:

§1
Ustala si stawk czynszu za l m2 powierzchni uytkowej w wysokoci  3,04 z
§2

Wysoko czynszu w zalenoci od wyposaenia technicznego lokalu mieszkalnego, pooenia budynku okrela zacznik nr 1 od niniejszego Zarzdzenia.
§3
Ustali trzy grupy pooenia budynków mieszkalnych na trenie gminy:
I      -    miasto wiecie,
II     -    Gruczno,
III    -    pozostae wsie z terenu gminy wiecie.
§4
Obniy stawk czynszu, o którym mowa w § 2 o 10% jeeli lokal pooony jest w suterenie.
§5
Zmieni czynsz socjalny do wysokoci 50% najniszego czynszu obowizujcego w gminnym zasobie mieszkaniowym tj. 0,98 z/m2.
§6
Zarzdcy budynków s zobowizani w terminie miesica, od daty wejcia w ycie zarzdzenia, sporzdzi aneksy do umów najmu wynikajce ze zmiany przepisów i przekaza je najemcom lokali.
§7
Wykonanie Zarzdzenia powierza si Prezesowi Zakadu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w wieciu.
§8
Traci moc Zarzdzenie Nr 1232/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r.
§9
Zarzdzenie wchodzi w ycie z moc obowizujc od dnia 01.02.2011r.

 

Zacznik  nr 1 do Zarzdzenia    Burmistrza wiecia 
Nr 29/11 z dnia 3 stycznia 2011 r.
 
 
TABELA STAWEK CZYNSZU ZA LOKALE MIESZKALNE
 

 

Lp.
 
 
Stan wyposaenia mieszka w urzdzenia techniczne i instalacyjne
 
 
Pooenie budynku
Grupa I PLN
Grupa II PLN
 
Grupa III
PLN      % wzrost
               czynszu
1
Mieszkanie o wspóczesnym stand.(z C.O.)
3,04              
2,94
2,82      3%
 
2
Wszystkie urzdzenia (bez C.O.)
2,82
2,73
2,64      3%
 
3
Z azienk i WC bez C.O. i gazu
2,64
2,53
2,42      3%
 
4
Tylko z WC lub z azienk
2,42
2,42
2,33      3%
 
5
Tylko z instalacj wod. - kan.
2,33
2,33
2,22      3% 
 
6
Bez instalacji wod. - kan.
2,22
2,03
1,96      3%
 

pokaż wszystkie ogłoszenia
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2008-2018 © - ZGM Spółka z o.o. | Liczba wejść 560866
| Projekt i wykonanie - ZUE